Tɛmɛn ka taa furaw kunnafoniw kan
1 ka 7

SICUBE

10pcs Portable Solar Power Bank Charger, 24000mAh ni Panneau Solaire 4 ye kɛnɛma ɲɛnamaya kama

10pcs Portable Solar Power Bank Charger, 24000mAh ni Panneau Solaire 4 ye kɛnɛma ɲɛnamaya kama

Sɔngɔ min bɛ kɛ tuma bɛɛ $899.00
Sɔngɔ min bɛ kɛ tuma bɛɛ $1,190.00 Feere sɔngɔ $899.00
Feere Ka feere
Takisi bɛ o la. Cili bato fɛ jatebɔ kɛra jatebɔ waati la.

Banki Solar Portable min bɛ se ka ta kɛnɛma ɲɛnamaya kama

Batiri belebele min bɛ se ka charge rapide chargement haute puissance Foldableble

Nin Fɛn in bɛ KickStarter kan Sisan, A jiginni waati bɛna janya dɔɔnin.

DEXPOLE ka 24000mAh Power Bank , min bɛ charge dafalen sɔrɔ tile panneau 4 fɛ ni donna tile fanga bɛɛ ye 24W ye ani bɔli fanga ni donna charge fila bɛɛ ye 65W ye.

An fana bɛ waso kosɛbɛ an ka fanga banki ka fɛn kura la min bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ waati o waati! DEXPOLE bɛ se ka to finɛtiri kan walima ka bila i ka mobili kan, walima k’a to duguma dɔrɔn k’i to taama na, ka wotoro boli, walima ka kurun boli kungo kɔnɔ. Nin minɛn min bɛ se ka kɛ i bolo, o dafalen don kanpaɲi taamaw kama walima ka ɲɛnajɛw kunbɛn ni i ma se ka don kogo la.

Nin ye 24000mAh Portable Power Bank Charger ye ni panneau solaire 4 foli ye min b’a to i bɛ se k’i ka telefɔniw ni tablɛtiw charge waati o waati, yɔrɔ o yɔrɔ. A bɛ chargement (sarali teliya) bɔli Di yeelen datugucogo kɔrɔ. Aw bɛ cikanw labato ani ka baara kɛ ni nin minɛn in ye cogo la min tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ aw ka kɛnɛyako la.

A dabɔra walasa a ka nɔgɔn, a ka dɔgɔ ani a bɛ se ka ta. Tile chargeur ultra-lightweight dafalen don taama, kanpaɲi walima kɛnɛma baara suguya bɛɛ kama. Nin panneau solaire 24000mAh bɛ se k’i ka smartfonw, tablɛtiw ani USB-minɛn wɛrɛw charge kokura taama senfɛ k’a sɔrɔ i ma don a la.

  • A ka nɔgɔn ani a ka dɔgɔ: Aw bɛ panneau solaire 4 ta minnu bɛ se ka foli kɛ aw fɛ ani aw kana a ye abada ko aw girinya bɛ aw la. Nin panneau solaire ultra-lightweight in i ka power bank in dabɔra walasa ka sira taama bɛɛ nɔgɔya i n’a fɔ a bɛ se ka kɛ cogo min na.
  • A falen bɛ Seko la: Aw bɛ tile yeelen hakɛ caman sɔrɔ cogo nɔgɔman na ani k’a sɛmɛntiya ka kɛ fanga maralen ye. Nin tile Kuran Banki min bɛ se ka ta, o bɛ a yɛrɛ bonya ni yɔrɔba ye min bɛna fanga ɲuman dilan, o b’a kɛ tile kuran banki ɲuman ye mɔgɔ yɛrɛ ka baarakɛcogo la ani baarakɛlaw bɛɛ ka baara la.
  • A dafalen don n’i bɛ kɛnɛma:Ni dibi donna ani sankaba bɛ don, o tile chargeur in bɛ se k’a yɛrɛ charge ni a bɛ tile yeelen na. Wa ikomi a dilannen don ni silikoni ye min tɛ ji bɔ, a bɛ se ka kɛ kɛnɛma dɔrɔn. O la sa, aw kana kɔnɔni kɛ tugun.

Specs: Bamako, Mali.

    Aw ye kunnafoni bɛɛ lajɛ